9 tuổi sở hữu chứng chỉ kỹ sư hệ thống.
:: Quên mật khẩu ::